bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

МЭДЭГДЭЛ❗

 МЭДЭГДЭЛ❗

ХУУЛЬ БУСААР ХИЙГДСЭН ШИНЖЭЭЧИЙН ДҮГНЭЛТ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН ЗЭРГИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОНО

✅ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Байгаль орчны үнэлгээ аудитын хэлтсийн нэр бүхий албан хаагчид, мэргэжилтнүүдтэй холбоотой авлига, албан тушаалын гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл ирсэн тул уг асуудлыг хуулийн дагуу шалгуулахаар Авлигатай тэмцэх газарт шилжүүлэн шалгуулж байна.

✅ Иймд тухайн асуудалтай холбогдуулан 2022 он гарснаас хойш Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Байгаль орчны үнэлгээ аудитын хэлтэст хийгдсэн байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ болон байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайланг нэг бүрчлэн эргэн шалгаж, холбогдох этгээдүүдэд Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу сонсох ажиллагаа хийж эхлээд байна.

✅ Энэхүү ажлын хүрээнд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль болон Засгийн газрын 2013 оны 374 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний журамд заасны дагуу боловсруулж, хянагдаагүй, мөн нийтийн албан тушаалтанд шан харамж, хээл хахууль өгч үнэлгээ батлуулсан нь тогтоогдвол холбогдох этгээдийн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх мэргэжлийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг цуцлах, мөн хууль бусаар хийгдсэн шинжээчийн дүгнэлт, үнэлгээний тайлан зэргийг хүчингүй болгохыг мэдэгдэж байна.

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.