bollywood actrees smoking passing and pargnant hot sexes porns beautiful hot gorgeous indiam brown titties girls fuking sex video modelmedia asia-my campus girlfriend best original asia porn video hindi porn la toute première 18ans avec deux grosses bites blacks

Байгаль орчны хууль зөрчигчдөөс хураасан эд зүйлийн борлуулалтын орлогын 15%-ийг улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчдад олгоно

 Байгаль орчны хууль зөрчигчдөөс хураасан эд зүйлийн борлуулалтын орлогын 15%-ийг улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчдад олгоно

Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчигчдөөс байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн хурааж зохих журмын дагуу улсын орлого болгосон, хураагдсан эд зүйлийн борлуулалтын орлогоос 15%-иар тооцож тухайн улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийг шагнаж урамшуулахаар болжээ.

Тодруулбал, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 5-д “…Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялгийн борлуулалтын орлогын 15 хувийг тухайн зөрчлийг илрүүлсэн улсын байцаагчид мэргэжлийн хяналтын байгууллага, байгаль хамгаалагчид тухайн аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Засаг дарга байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос олгоно…” гэж заасан.

Мөн зүйлийн 6-д “…Энэ зүйлийн 4, 5, 8, 9 дахь хэсэгт заасан урамшуулал олгох журмыг Сангийн болон Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүд батална…” гэж заасны дагуу Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын хамтарсан 2006 оны 342/366 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар “Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялгийн борлуулалтын орлогоос байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийг урамшуулах журам”-ыг баталсан байна.

Сангийн сайд, Байгаль орчны сайдын хамтарсан 2006 оны 342/366 дугаар тушаалын хоёр дугаар хавсралтаар батлагдсан “Хууль бусаар бэлтгэж хураалгасан байгалийн баялгийн борлуулалтын орлогоос байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийг урамшуулах журам”-ын 2-т “…Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчигчдөөс байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийн хурааж зохих журмын дагуу улсын орлого болгосон хураагдсан эд зүйлийн борлуулалтын орлогоос 15%-иар тооцож тухайн улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчийг шагнаж урамшуулна…” гэж, мөн журмын 4-т “…Улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид урамшуулал олгох шийдвэрийг энэхүү журмыг үндэслэн Улсын мэргэжлийн хяналтын газар, аймаг, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Засаг дарга тус тус гаргана…” гэж заасан.

Иймд Байгаль орчны хууль тогтоомж зөрчигчдөөс хурааж улсын орлого болгосон эд зүйлийн борлуулалтын орлогоос 15%-иар тооцож тухайн зөрчлийг илрүүлсэн улсын байцаагч, байгаль хамгаалагчид урамшуулал олгох талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг хүсжээ. 

зураг

Эх сурвалж: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.