Хүнсний эрхийн бичгийг энэ сарын 15-нд олгоно

 Хүнсний эрхийн бичгийг энэ сарын 15-нд олгоно

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламжийн 2022 оны наймдугаар сарын олголтын хуваарийг Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яамнаас гаргажээ.

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт, тусламж олгох хуваарь:

Наймдугаар сарын 15-нд

– Хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ

– Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ

– Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламж

– Онцгой тохиолдын мөнгөн тэтгэмж

– Асаргааны тэтгэмж бусад хөнгөлөлт тусламж

-Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

Наймдугаар сарын 18-нд

– Олон хүүхэдтэй эх эцэгт олгох тэтгэмж

Наймдугаар сарын 22-нд

– Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

Наймдугаар сарын 25-нд 

– Эхийн алдар, одонгийн мөнгөн тусламж

– Насны хишиг

– Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгох хөнгөлөлт тусламж

– Алдар цолтон ахмад настанд олгох хөнгөлөлт тусламж

-Амжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж

– Асаргааны тэтгэмж бусад хөнгөлөлт тусламж

– Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.