ДАРААХ 360-ААС БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХАД ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ШААРДЛАГАГҮЙ БОЛЛОО

 ДАРААХ 360-ААС БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХАД ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХ ШААРДЛАГАГҮЙ БОЛЛОО

Өнөөдрийн/2022.06.17/ УИХ-ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар Зөвшөөрлийн тухай хууль болон Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгыг эцэслэн батлав. Ажлын хэсэгт орж ажилласан гишүүд хуулийн талаар мэдээлэл өглөө.

УИХ-ын гишүүн С.Бямбацогт:

УИХ-аас Зөвшөөрлийн тухай хуулийг эцэслэн баталлаа. 2002 онд батлагдсан Тусгай зөвшөөрлийн хуулиар 1600 тусгай зөвшөөрөл олгодог байсан нь өнөөдөр 360 болгон тав дахин буурч байна. Зөвшөөрөл олгох нэрийдлээр төрийн байгууллага авлигалыг шууд болон шууд бус замаар нэхдэг байсан.

Хууль батлагдсанаар хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль, үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудалд л зөвшөөрөл авна. Бусад бизнесүүд чөлөөтэй явагдана.

Тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

1.Байгаль орчны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
1.1.тусгай хамгаалалттай газар нутагт газар ашиглахТусгай хамгаалалттай газар нутгийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.2.газар ашиглах эрхТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч
1.3.газар эзэмших эрхТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч
1.4.байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.5.газрын хэвлийн нөхөн сэргээлт хийхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.6.байгаль орчны аудит хийхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.7.усны хайгуул, судалгаа явуулах, цооног өрөмдөх, усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, түүнийг барих, тоноглох, ус хэмнэх технологи нэвтрүүлэх, усны шинжилгээ, аудит хийхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.8.усны эх үүсвэрийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.9.аюултай хог хаягдлыг тээвэрлэх, цуглуулах, хадгалах, дахин боловсруулах, устгах, экспортлох үйл ажиллагаа эрхлэхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.10.энгийн хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн болон хог хаягдлыг сэргээн ашиглах, устгах, булшлах үйл ажиллагаа эрхлэхТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
1.11.озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног төхөөрөмжийн импортлох, худалдах, ашиглахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.12.химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах, устгахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.13.зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн хавсралтад заасан амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, реэкспортлох, импортлохБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.14.нэн ховор, ховор амьтныг агнах, барихБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.15.нэн ховор амьтныг эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх зориулалтаар агнах, барихБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.16.нэн ховор амьтныг амьдаар нь гадаад улсад гаргахЗасгийн газар
1.17.ховор амьтныг агнах, барих зөвшөөрөлБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.18.харь амьтныг нутагшуулах, өсгөж үржүүлэхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.19.харь эгэл биетнийг өсгөвөрлөхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.20.хувиргасан амьд организмыг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэх, ашиглахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.21.ховор ургамлыг эм үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.22.амьтны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.23.ойн мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.24.байгалийн ургамлын мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.25.усны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.26.ус, цаг уур орчны мэргэжлийн байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

2.Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
2.1.аудитын үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүү, бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
2.2.татварын мэргэшсэн зөвлөх үйлчилгээ эрхлэхСанхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
2.3.хөрөнгийн үнэлгээ хийхСанхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
2.4.үнэт цаас үйлдвэрлэхСанхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
2.5.эд хөрөнгийн хонжворт сугалаа гаргах зөвшөөрөлСанхүү, төсвийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
2.6.гаалийн зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэхГаалийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
2.7.гаалийн баталгаат агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэхГаалийн удирдах төв байгууллага
2.8.гаалийн баталгаат үйлдвэрийн газар ажиллуулахГаалийн удирдах төв байгууллага
2.9.гаалийн баталгаат барилгын талбай ажиллуулахГаалийн удирдах төв байгууллага
2.10.гаалийн тусгай бүс байгуулахГаалийн удирдах төв байгууллага
2.11.татваргүй барааны дэлгүүр ажиллуулахГаалийн удирдах төв байгууллага
2.12.гаалийн баталгаат үзэсгэлэнгийн газар ажиллуулахГаалийн удирдах төв байгууллага
2.13.гаалийн түр агуулах ажиллуулахГаалийн удирдах төв байгууллага

3.Банк, банк бус санхүү, үнэт цаасны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
3.1.банк байгуулахМонголбанк
3.2.мөнгөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.3.зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.4.төлбөр тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.5.өөрийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдэд баталгаа, батлан даалт гаргах үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.6.гадаад валют худалдан авах, худалдах, хадгалах, хадгалуулахМонголбанк
3.7.үнэт металл, эрдэнийн чулуу худалдан авах, худалдах, хадгалах, хадгалуулах үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.8.гадаад төлбөр тооцоо хийхМонголбанк
3.9.зээл болон санхүүгийн бусад хэрэгслийг худалдах, худалдан авах үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.10.банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц өөрчлөгдөхМонголбанк
3.11.банкнаас хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд орох буюу хувьцааны хэмжээ, бүтэц өөрчлөгдсөнөөр шинээр хувьцаа эзэмшигч нэмэгдэх, аливаа этгээд нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч болох, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн хувьцааны хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт орохМонголбанк
3.12.свитчийн үйл ажиллагаа эрхлэх буюу банк хоорондын картын гүйлгээний боловсруулалт хийхМонголбанк
3.13.зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.14.Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гадаад валют, тооцооны нэгжээр үнэ тогтоох, төлбөр тооцоо гүйцэтгэхМонголбанк
3.15.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхМонголбанк
3.16.систем ажиллуулахМонголбанк
3.17.төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхтэй хамаарал бүхий үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.18.мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээ үзүүлэхМонголбанк
3.19.цахим мөнгө гаргахМонголбанк
3.20.мөнгөн хөрөнгийн цахим шилжүүлэг хийхМонголбанк
3.21.төлбөрийн хэрэгсэл гаргахМонголбанк
3.22.төлбөр тооцооны төлөөлөгчийн үүрэг гүйцэтгэхМонголбанк
3.23.гэрээт төлөөлөгчөөр дамжуулан төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэхМонголбанк
3.24.аутсорсингийн үйлчилгээ авахМонголбанк
3.25.Үнэт зүйл хадгалах үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.26.санхүүгийн түрээсийн үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.27.актив удирдлагын үйл ажиллагаа эрхлэхМонголбанк
3.28.ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.29.урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.30.даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.31.давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.32.үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.33.үнэт цаасны арилжаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.34.үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.35.үнэт цаасны андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.36.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.37.үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.38.үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.39.үнэт цаасны итгэмжлэн удирдахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.40.кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.41.хөрөнгө оруулалтын сангийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.42.хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.43.санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.44.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.45.үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.46.үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.47.банк бус санхүүгийн байгууллага зээл олгох үйл ажиллагаа эрхлэх;Санхүүгийн зохицуулах хороо
3.48.банк бус санхүүгийн байгууллага валютын арилжаа хийхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.49.банк бус санхүүгийн байгууллага төлбөрийн баталгаа гаргахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.50.банк бус санхүүгийн байгууллага төлбөр тооцооны хэрэгсэл гаргахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.51.банк бус санхүүгийн байгууллага цахим төлбөр тооцоо, мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.52.банк бус санхүүгийн байгууллага гадаад валютын арилжааСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.53.банк бус санхүүгийн байгууллага богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.54.банк бус санхүүгийн байгууллага итгэлцлийн үйлчилгээСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.55.банк бус санхүүгийн байгууллага факторингийн үйлчилгээСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.56.банк бус санхүүгийн байгууллага хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.57.банк бус санхүүгийн байгууллага үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалахтай холбоотой санхүүгийн зуучлалын үйл ажиллагааСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.58.хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.59.нийтэд санал болгон гаргах үнэт цаасыг бүртгэх, үнэт цаасыг анхдагч зах зээл дээр санал болгох, худалдах үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.60.хувьцаат компанийн хувьцааг нийтэд санал болгон худалдахСанхүүгийн зохицуулах хороо

4.Хууль зүйн болон нийтлэг бусад асуудлаар доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
4.1.гадаадын иргэн улсын онц чухал объектод ажиллахЗасгийн газар
4.2.иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, дагалдах хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг импортлох, худалдахХууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.3.сум импортлох, нийтэд худалдах, үйлдвэрлэх, дахин цэнэглэхХууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.4.иргэний болон харуул хамгаалалтын зориулалттай галт зэвсэг, сум, дагалдах хэрэгсэл, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийг худалдах төв нээх, салбар нээхХууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.5.галт зэвсэг, сум ашиглан спорт-сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэхХууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.6.хувийн хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэхЦагдаагийн ерөнхий газар
4.7.нотариатын үйл ажиллагаа эрхлэхХууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.8.тамга, тэмдэг үйлдвэрлэхХууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
4.9.хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхХуульчдын холбоо
4.10.галт зэвсгийн гэрчилгээЦагдаагийн төв байгууллага
4.11.оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхОюуны өмчийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
4.12.гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийхОнцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
4.13.зүй ёсны монополь байдалтай аж ахуй эрхлэгчийн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах үнийн өөрчлөлтШударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
4.14.давамгай байдалтай хуулийн этгээд бусад этгээдтэй нэгдэх, нийлэх замаар өөрчлөн байгуулагдах, эсхүл ижил төрлийн бараа бүтээгдэхүүн борлуулдаг өрсөлдөгч компанийн энгийн хувьцааны 20-оос дээш, давуу эрхийн хувьцааны 15-аас дээш хувийг худалдан авах, эсхүл харилцан хамаарал бүхий этгээдтэй нэгдэх, нийлэхШударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар
4.15.хэмжих хэрэгслийн үйлдвэрлэл, суурилуулалт, засвар, худалдах, ажил үйлчилгээ эрхлэхХэмжил зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

5.Барилга, хот байгуулалт, нийтийн аж ахуйн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
5.1.хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулахБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.2.онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.3.өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.4.дунд зэргийн төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.5.онцгой төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэхБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.6.өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэхБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.7.дунд зэргийн төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэхБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.8.цахилгаан шат, өргөх кран, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар үйлчилгээ эрхлэхБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.9.даацын хийц, бүтээц, эдлэхүүн, материал түүний түүхий эд болон шатамхай, химийн хортой, эрчим хүчний хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.10.барилгын инженер-геологийн судалгаа хийхБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.11.кадастрын зураг хийх үйл ажиллагааБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.12.барилгын эх зураг батлахТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
5.13.хот, суурины ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.14.ус олборлох, цэвэршүүлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.15.цэвэр ус дамжуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.16.цэвэр ус түгээх шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.17.орон сууцны доторх цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.18.ус дамжуулах төвийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.19.бохир усны гаргалгааны шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.20.бохир ус цуглуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.21.бохир ус татан зайлуулах шугам сүлжээний ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.22.бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.23.ус хангамж, ариутгах татуургын тоног төхөөрөмжид туршилт, тохируулга хийх үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.24.хот, суурины ус түгээх байрны ашиглалт, засвар, үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.25.зөөврийн ус хангамжийн үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл
5.26.бохир усыг тусгай зориулалтын машинаар зөөвөрлөх үйлчилгээХот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалт, үйлчилгээг зохицуулах зөвлөл

6.Зам, тээврийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
6.1.тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэхАвтотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.2.автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийхАвтотээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.3.авто зам, замын байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхАвто замын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.4.төмөр замын суурь бүтэц барихЗасгийн газар
6.5.төмөр замын суурь бүтэц ашиглахТөмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.6.төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэхТөмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.7.суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүнийг үйлдвэрлэх, угсрах, засварлахТөмөр замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
6.8.агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэхИргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.9.аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэхИргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.10.агаарын хөлгийн засвар үйлчилгээ эрхлэхИргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.11.гадаад улсад үйлдвэрлэгдсэн агаарын хөлөг /маяг/-ийг Монгол Улсад иргэний нислэг үйлдэх зорилгоор ашиглахИргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.12.усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэхУсан замын тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

7.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
7.1.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ эрхлэхУул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.2.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл импортлох, экспортлох, худалдахУул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.3.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар тэсрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл үйлдвэрлэх, худалдахУул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.4.газрын тос, уламжлалт бус газрын тос хайхГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.5.газрын тос, уламжлалт бус газрын тос ашиглахГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.6.газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэхГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.7.бүх төрлийн шатахууны бөөний худалдаа эрхлэхГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.8.бүх төрлийн шатахууныг импортлохГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.9.газрын тос боловсруулах зориулалт бүхий дамжуулах хоолой барихГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.10.байгалийн байдлаараа оршиж байгаа газрын тосны хураагуурын орон зайд газрын тос хадгалахГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
7.11.галын аюултай /газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатамхай хий, шингэн/ болон тэсэрч дэлбэрэх бодис материал үйлдвэрлэх, хадгалах, ашиглах, худалдахОнцгой байдлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
7.12.ашигт малтмалын хайгуул хийхАшигт малтмалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.13.ашигт малтмал ашиглахАшигт малтмалын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.14.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайхТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
7.15.түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглахТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
7.16.ашигт малтмал олборлохоос өөр зориулалтаар газрын хэвлийг ашиглуулахТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
7.17.Хүн амын эрүүл мэнд, мал, ан амьтан, байгаль орчинд онцгой нөлөө бүхий хортой бодисыг хамгаалан булахад зориулан газрын хэвлийг ашиглуулахЗасгийн газар
7.18.цөмийн төхөөрөмж барихЦөмийн энергийн комисс
7.19.цөмийн төхөөрөмж ашиглахЦөмийн энергийн комисс
7.20.цөмийн төхөөрөмж шинэчлэхЦөмийн энергийн комисс
7.21.цөмийн төхөөрөмж өөрчлөхЦөмийн энергийн комисс
7.22.цөмийн төхөөрөмж ашиглалтаас гаргахЦөмийн энергийн комисс
7.23.цөмийн бодис эзэмшихЦөмийн энергийн комисс
7.24.цөмийн бодис ашиглахЦөмийн энергийн комисс
7.25.цөмийн бодис худалдахЦөмийн энергийн комисс
7.26.цөмийн бодис импортлохЦөмийн энергийн комисс
7.27.цөмийн бодис экспортлохЦөмийн энергийн комисс
7.28.цөмийн бодис тээвэрлэхЦөмийн энергийн комисс
7.29.цацраг идэвхт хаягдлыг булшлахЦөмийн энергийн комисс
7.30.цацраг идэвхт ашигт малтмал эрэх, хайхГеологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.31.цацраг идэвхт ашигт малтмал ашиглахГеологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.32.цацраг идэвхт ашигт малтмал тээвэрлэхГеологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.33.цацраг идэвхт ашигт малтмал экспортлохГеологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.34.цацраг идэвхт ашигт малтмал ашигласны дараа газар нөхөн сэргээхГеологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
3.35.цацраг идэвхт ашигт малтмал импортлохГеологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
3.36.цацраг идэвхт ашигт малтмалын хаягдлыг булшлахГеологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.37.цацрагийн үүсгүүрийг эзэмшихМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.38.цацрагийн үүсгүүрийг ашиглахМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.39.цацрагийн үүсгүүрийг худалдахМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.40.цацрагийн үүсгүүрийг байрлуулахМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.41.цацрагийн үүсгүүрийг угсрахМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.42.цацрагийн үүсгүүрийг үйлдвэрлэхМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.43.цацрагийн үүсгүүрийг хадгалахМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.44.цацрагийн үүсгүүрийг түрээслэхМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.45.цацрагийн үүсгүүрийг задлахМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.46.цацрагийн үүсгүүрийг ашиглалтаас гаргахМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.47.цацрагийн үүсгүүрийг тээвэрлэхМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.48.цацрагийн үүсгүүрийг импортлохМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.49.цацрагийн үүсгүүрийг экспортлохМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.50.аюулгүй болгох болон түүнтэй холбогдсон бусад үйл ажиллагаа эрхлэхМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.51.төмөрлөг боловсруулах, машины үйлдвэрлэл эрхлэх;Хүнд үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

8.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
8.1.сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архинаас бусад согтууруулах ундаа үйлдвэрлэхЗасгийн газар
8.2.согтууруулах ундаа импортлохХүнсний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
8.3.сүүн бүтээгдэхүүнээр нэрсэн шимийн архи үйлдвэрлэхТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
8.4.согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчилгээ эрхлэхТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, чөлөөт бүсийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийн захирагч
8.5.тамхины ургамал тариалах, тамхи үйлдвэрлэхЗасгийн газар
8.6.тамхи импортлохЗасгийн газар
8.7.үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэхЗасгийн газар
8.8.шинээр малын үүлдэр, үүлдрийн болон үржлийн хэсэг, омог бий болгох, эм зохион бүтээх, бичил биетнийг өсгөвөрлөх, үр, өндгөн эс, хөврөл үрийг үйлдвэрлэх, шилжүүлэн суулгахХөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8.9.шинээр зохион бүтээсэн болон гадаадаас авсан мал, амьтны эм, үр, үр хөврөлийг үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд нэвтрүүлэх, гадаадаас сайжруулагч мал, амьтан авах, үржлийн мал, амьтныг гадаадад гаргахМалын генетик нөөцийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8.10.малын эмийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэглээнд гаргахХөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8.11.малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл үйлдвэрлэхХөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.12.малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл импортлохХөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.13.таримал ургамлын үр үйлдвэрлэхХөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.14.ургамал хамгаалахад ашиглах бодисыг импортлох,худалдах;Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

9.Соёл, боловсролын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
9.1.их, дээд сургууль, коллеж байгуулахБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.2.магистр, докторын зэрэг олгох сургалт эрхлэхБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.3.дээд боловсролын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулахБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.4.гадаадын хөрөнгө оруулалттай ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулахБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.5.олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерөнхий боловсролын сургууль болон ерөнхий боловсролын лаборатори сургууль байгуулахБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.6.мэргэжлийн болон техникийн боловсрол эзэмшүүлэх сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэхМэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.7.мэргэжлийн боловсрол, сургалтын шинэ мэргэжлээр сургалт явуулахМэргэжлийн боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.8.их сургууль, дээд сургуулийн харьяа ерөнхий боловсролын ахлах сургууль, Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу байгуулах хамтарсан сургууль болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай цэцэрлэг, сургууль байгуулахБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.9.гадаад улсад үзэсгэлэн гаргах зорилгоор түүх, соёлын дурсгалт зүйл, археологи, палеонтлогийн олдворуудыг улсын хилээр нэвтрүүлэхСоёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.10.соёлын өвийг сэргээн засварлахСоёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.11.палеонтологи, археологийн хайгуул, малтлага, судалгаа хийхСоёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.12.гадаад хуулийн этгээд Монгол Улсад боловсролын байгууллагын магадлан итгэмжлэх үйл ажиллагаа явуулахБоловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

10.хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйл ажиллагааны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
10.1.Монгол Улсын иргэнийг гадаадад хөдөлмөр эрхлэхэд зуучлахХөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
10.2.Төрөлжсөн асрамжийн газрын үйл ажиллагаа эрхлэхНийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
10.3.нийгмийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхЗасгийн газар

11.Эрчим хүчний чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
11.1.эрчим хүчний барилга байгууламж барих, өргөтгөх, шинэчлэх ажлын зураг төсөл боловсруулахЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.2.эрчим хүчний эх үүсвэр, цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станц, зуух, даралтат сав, шугам хоолой, дулаан дамжуулах төв, тоноглолын техник, эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулахЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.3. 0.1-5МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.4. 0.1-100МВт-ын эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.5.100МВт-аас дээш эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.6. 0.4-10кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.7. 0.4-15кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.8. 0.4-35кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.9. 0.4-110кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.10. 220 кВт болон түүнээс дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.11. 0.7-16.0 кгх/смдаралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.12. 0.7-40.0 кгх/смдаралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.13. 0.7-80.0 кгх/смдаралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.14. 80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай зуухны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.15. 0.7-16.0 кгх/смдаралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.16. 0.7-40.0 кгх/смдаралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.17. 0.7-80.0 кгх/смдаралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.18. 80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай даралтат савны угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.19. 0.7-16.0 кгх/смдаралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.20. 0.7-40.0 кгх/смдаралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.21. 0.7-80.0 кгх/смдаралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.22. 80.0 кгх/см2-аас дээш даралттай дулааны шугам хоолой, дулаан дамжуулах төвийн угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.23. 40.0-өөс доош кгх/смдаралтанд ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.24. 40.0-өөс дээш кгх/смдаралтанд ажилладаг тоноглолын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил, үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.25.туршилт, тохируулгын ажил үйлчилгээ эрхлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.26.эрчим хүчний барилга байгууламжийн барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэхЭрчим хүчний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.27.цахилгаан үйлдвэрлэхУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.28.цахилгаан дамжуулахУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.29.цахилгаан түгээхУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.30.дулаан үйлдвэрлэхУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.31.дулаан дамжуулахУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.32.дулаан түгээхУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.33.диспетчерийн зохицуулалт хийхУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.34.цахилгаан экспортлох, импортлохУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.35.эрчим хүчний барилга байгууламж барихУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам, 5 МВт-аас дээш хүчин чадалтай эрчим хүчний барилга байгууламж барих бол төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрснөөр Зохицуулах хороо
11.36.эрчим хүчээр зохицуулалттай хангахУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.37.эрчим хүчээр зохицуулалтгүй хангахУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл
11.38.хийгээр хангахУлсын хилийг дайран өнгөрөх шугам ашиглах, нэгдсэн сүлжээ, төвлөрсөн дулаан хангамж, хийн хангамжийн хүрээнд Эрчим хүчний зохицуулах хороо, бусад тохиолдолд тухайн аймаг, нийслэлийн зохицуулах зөвлөл

12.Эрүүл мэндийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
12.1.эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
12.2.эмнэлгийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
12.3.мансууруулах бодис бүхий ургамал ашиглаж эм бэлтгэн найруулахЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
12.4.мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бодис, тэдгээрийн түүхий эдийг үйлдвэрлэх, эм ханган нийлүүлэх байгууллагын худалдахЭмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
12.5.мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийг гарган авахад ашигладаг химийн бодисыг импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, худалдахЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.6.өрхийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.7.эмнэлгийн мэргэшсэн тусламж, үйлчилгээЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.8.эх барихын тусламж, үйлчилгээЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.9.эмнэлгийн яаралтай тусламжЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.10.түргэн тусламжийн үйлчилгээЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.11.сувилахуйн дагнасан тусламж, үйлчилгээЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.12.сэргээн засахын дагнасан тусламж, үйлчилгээЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.13.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, тэдгээрийн угтвар бодис, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхЭмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
12.14.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгсэл болон мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, тэдгээрийн угтвар бодис, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүнийг импортлохЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.15.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслээр бөөний үнээр хангах үйл ажиллагааг эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.16.хүний эм, эмнэлгийн хэрэгслээр жижиглэнгийн үнээр хангах үйл ажиллагааг эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.17.биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, ханган нийлүүлэх;Эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.18.эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэл, протез үйлдвэрлэх, импортлох, ханган нийлүүлэх, засвар үйлчилгээ эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.19.ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодис импортлох, үйлдвэрлэх, ханган нийлүүлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
12.20.ахуйн шавж, мэрэгч устгах, ариутгах, халдваргүйжүүлэх бодис худалдах болон үйлчилгээ эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

13.Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Тусгай зөвшөөрөлТусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
13.1.радио давтамж, радио давтамжийн зурвас ашиглахХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.2.мэдээлэл холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.3.радио, телевизийн газрын дахин дамжуулах үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.4.сансрын холбооны үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.5.шуудангийн сүлжээний үйлчилгээний сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт, үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.6.мэдээлэл холбооны үйлчилгээний эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.7.радио, телевизийн олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.8.радио, телевиз, сувгийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.9.шуудангийн үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.10.харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.11.контентийн үйлчилгээ эрхлэхХарилцаа холбооны зохицуулах хороо
13.12.тоон гарын үсгийн гэрчилгээ олгох үйл ажиллагаа эрхлэхХарилцаа холбооны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

Энгийн зөвшөөрлийн жагсаалт

1.Байгаль орчны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
1.1.харь ургамлыг байгальд тарималжуулахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.2.нэн ховор, ховор ургамлыг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.3.ховор ургамлыг өөрийн ам бүлийн хүнсний болон ахуйн бусад хэрэгцээг хангах зорилгоор ашиглахТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
1.4.ховор ургамлыг эм үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.5.байгалийн ойгоос зулзаган модыг шилжүүлэн суулгахАймаг, нийслэлийн байгаль орчны газар
1.6.элбэг ургамал, ойн дагалт баялагийн нөөцийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглахТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
1.7.ургамал, тэдгээрийн олон наст үндэс, үндэслэг иш, булцууг гадаад улсад гаргахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.8.ахуйн зориулалтаар цооног өрөмдөх, худаг гаргах, голоос суваг шуудуу татахТухайн аймаг, нийслэлийн байгаль орчны албаны дарга
1.9.зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенцийн хавсралтад зааснаас бусад амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг экспортлох, импортлох, дамжин өнгөрүүлэхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.10.агнуурын амьтныг ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнах, барихТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
1.11.ахуйн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
1.12.тусгай зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
1.13.үйлдвэрлэлийн зориулалтаар агнуурын амьтан агнах, барихТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
1.14.эрдэм шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, халдварт өвчний голомтыг эрүүлжүүлэх зорилгоор амьтныг агнах, барих зөвшөөрөл олгохБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.15.амьтныг эзэмших, ашиглах зөвшөөрөлТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга
1.16.амьтныг сэргээн нутагшуулахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.17.ховор амьд амьтны цуглуулга хийхБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.18.амьтны цуглуулгыг гадаадад гаргахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.19.ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эдийг худалдахТухайн сум дахь байгаль хамгаалагч
1.20.байгалийн жамаар унасан амьтны ясан эвэр, түүхий эдийг худалдах гарал үүслийн тодорхойлолтТухайн сум, дүүргийн байгаль хамгаалагч 
1.21.ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэхТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
1.22.агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэр ашиглахТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга 
1.23.агаарын төлөв байдал, цаг уурын үзэгдэлд зориуд нөлөөлөх үйл ажиллагаа явуулахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.24.гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага усны сан бүхий газарт ус, усан орчинтой холбоотой шинжилгээ судалгаа явуулахБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.25.хоногт 100 шоометрээс их ус ашиглахТухайн сав газрын захиргаа
1.26.хоногт 50-100 шоометр ус ашиглахТухайн аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба
1.27.хоногт 50 шоометрээс бага ус ашиглахТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга
1.28.хүн амын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн ус хангагч хуулийн этгээд ус ашиглахТухайн сав газрын захиргаа
1.29.төслийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг батлан төсөл хэрэгжүүлэх зөвшөөрөлБайгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
1.30.тусгай хэрэгцээний мэдээлэл гаргах үйлчилгээУс цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

2.Санхүү, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
2.1.гаалийн байгууллага бүхий хилийн боомт бус хилийн боомтоор бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхГаалийн удирдах төв байгууллага
2.2.гаалийн нутаг дэвсгэр болон хяналтын бүсэд барааг ачих, буулгах, шилжүүлэн ачих, бусдад шилжүүлэх, задлах, сав, баглаа боодлыг өөрчлөх, тээврийн хэрэгслийг хөдөлгөхГаалийн байгууллага
2.3.түр агуулахад хадгалагдаж байгаа бараанд болон түүний сав, баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулахгүйгээр арчилгаа, үйлчилгээ хийхГаалийн байгууллага
2.4.гаалийн бүрдүүлэлт хийхээс өмнө барааг үзэж сорьц, дээж, загвар авахГаалийн байгууллага
2.5.гаалийн хяналтад байгаа бараанаас дээж, сорьц, загвар авахГаалийн байгууллага
2.6.гаалийн хяналтад байгаа хадгалалтын тусгай нөхцөл шаардах барааг мэдүүлэгчид хадгалуулахГаалийн байгууллага
2.7.гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтнээр ажиллахГаалийн удирдах төв байгууллага
2.8.улс хоорондын шуудангийн илгээмжийг хүлээн авагчид олгох, эсхүл гадаад улсад илгээхГаалийн байгууллага
2.9.уул уурхай, банк, санхүү, эсхүл хэвлэл, мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэхХөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
2.10.Монгол улсын хуулийн этгээдийн нийт гаргасан хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд эзэмшихХөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

3.Банк, банк бус санхүү, үнэт цаасны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
3.1.банк салбар, тооцооны төв байгуулахМонголбанк
3.2.банк гадаад улсад банк, банкны салбар байгуулахМонголбанк
3.3.банк мөнгөний зах зээл дээр арилжаалагдах нэг жил хүртэлх хугацаатай үнэт цаасыг гаргах, худалдах, худалдан авахМонголбанк
3.4.банкийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, банкны хувьцааг эзэмшихМонголбанк
3.5.банкны нэр, байршлыг өөрчлөхМонголбанк
3.6.зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг өөрчлөн байгуулах, татан буулгахМонголбанк
3.7.санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр зөвлөгөө, мэдээлэл өгөхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.8.үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч нь хувьцаагаа худалдах, арилжих, барьцаалах болон бусад хэлбэрээр шилжүүлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.9.үнэт цаасны анхдагч зах зээлд үнэт цаасыг нийтэд санал болгохСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.10.үнэт цаасны танилцуулгад өөрчлөлт оруулахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.11.үнэт цаасны анхдагч зах зээлд үнэт цаасыг арилжихСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.12.үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай этгээд нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газрыг байгуулахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.13.гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.14.зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдэд ажиллах мэргэжилтэн эрх авахҮнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69 дүгээр зүйлд заасан мэргэжлийн холбоо
3.15.банк бус санхүүгийн байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар нээхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.16.банк бус санхүүгийн байгууллагын нэр, байршлыг өөрчлөхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.17.банк бус санхүүгийн байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.18.банк бус санхүүгийн байгууллагыг өөрчлөн байгуулах,  татан буулгахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.19.гадаадын даатгалын мэргэжлийн оролцогч Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.20.тусгай зөвшөөрөл аваагүй гадаадын даатгагчтай даатгалын гэрээ байгуулахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.21.даатгагч хөрөнгөө шилжүүлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.22.даатгагч нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа гадаад улсын нутаг дэвсгэрт нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.23.даатгагчийн үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусад этгээдэд шилжүүлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.24.даатгагчийн үйл ажиллагааны аливаа хэсгийг бусад этгээдийн үйл ажиллагаатай нэгтгэхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.25.даатгагч нь өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа нээхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.26.даатгалын байгууллагын нэр, байршлыг өөрчлөхСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.27.даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахСанхүүгийн зохицуулах хороо
3.28.даатгалын байгууллагыг өөрчлөн байгуулах,  татан буулгахСанхүүгийн зохицуулах хороо

4.Хууль зүйн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
4.1.төрийн архивын сан хөмрөгийн баримтыг гадаадад түр гаргахЗасгийн газар
4.2.үндэсний архивын сан хөмрөгт хамаарах хосгүй үнэт, үнэт баримтыг бусдын эзэмшилд шилжүүлэх, устгахҮндэсний аpхивын газар
4.3.төpийн архивын баримтыг хэвлэн нийтлэхТөрийн архив
4.4.ан агнах зорилгоор галт зэвсэг улсын хилээр оруулах, гаргахЦагдаагийн төв байгууллага
4.5.галт зэвсэг худалдан авахЦагдаагийн төв байгууллага
4.6.харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэхЦагдаагийн төв байгууллага
4.7.улсын хилийн бүс, боомтод нэвтэрч үйл ажиллагаа явуулахУлсын хил хамгаалах байгууллага
4.8.улсын хилийн бүс,  зурваст нэвтэрч ажил, үйл ажиллагаа явуулахУлсын хил хамгаалах байгууллага
4.9.улсын хил нэвтэрч байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний чиглэл, байрлалыг өөрчлөх, зорчигчийг суулгах, буулгахУлсын хил хамгаалах байгууллага
4.10.хилийн боомтод үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажилтан хилийн боомтод нэвтрэхУлсын хил хамгаалах байгууллага
4.11.эротик хэвлэл, ном зохиол, кино, дүрс бичлэгийг хэвлэн нийтлэх, нийтэд үзүүлэхХууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын дэргэдэх зөвлөл
4.12.нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламж, зам, гудамж, талбайд самбар, гэрэл дохио, гэрэлтүүлэг болон хөдөлгөөнгүй бусад хэрэгслийн тусламжтайгаар зар сурталчилгаа байрлуулахТухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Тамгын газар

5.Барилга, хот байгуулалтын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
5.1.цөмийн болон дулааны цахилгаан станц, усан цахилгаан станц, төмөр зам, нисэх онгоцны буудал, метро, улс дамнасан нефть болон хийн хоолой зэрэг улсын чанартай барилга байгууламжид барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэхЗасгийн газар
5.2.бага төвөгшилтэй барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулахБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.3.бага төвөгшилтэй барилга байгууламжийн барилгын ажил эрхлэхБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.4.инженерийн шугам сүлжээний гүйцэтгэлийн зураг хүлээж авах, хянахТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
5.5.барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэхТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
5.6.барилга байгууламжийг шинээр барих, барилгын өргөтгөл болон хийц бүтээц, цахилгааны эх үүсвэр, шугам сүлжээний зураг төсөлд хяналт хийхОнцгой байдлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.7.барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийг хэвлэхБарилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
5.8.Монгол Улсын хилийн бүс болон батлан хамгаалах, аюулгүй байдлыг хангах, цэрэг стратегийн зориулалтын газарт бүх ангиллын кадастрын зураглал үйлдэхашиглахГеодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага, Улсын хил хамгаалах байгууллага
5.9.геодезийн цэг, тэмдэгт болон эдлэн газрын хил заагийн тэмдэглээсийг нүүлгэн шилжүүлэхГеодези, зураг зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.10.өргөх, зөөх, тээвэрлэх хэрэгсэлд техникийн магадлагаа хийхМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.11.барилга байгууламжийн ашиглалтМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
5.12.лифтийг ашиглах зөвшөөрөл олгохМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

6.Зам, тээврийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
6.1.авто зам, замын байгууламжаар зайлшгүй тохиолдолд даац хэтэрсэн, зөвшөөрөгдсөнөөс илүү овор хэмжээтэй буюу тусгай хамгаалалтгүйгээр гинжит дугуйтай тээврийн хэрэгслээр зорчихАвто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт, хамгаалалтыг хариуцсан байгууллага 
6.2.авто замын норм, норматив, техникийн баримт бичгийг хувилж, олшруулахЗам, тээврийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.3.авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажлыг гүйцэтгэхэд төмөр зам, 6.4 харилцаа холбоо болон цахилгааны шугам, цэвэр бохир усны хоолой, бусад барилга байгууламжийн үйл ажиллагааг түр зогсоохХолбогдох этгээд
6.5.барилга байгууламж барих, өргөтгөх, шугам сүлжээнд холболт хийх зэрэг зайлшгүй шаардлагаар төрийн өмчийн авто замыг сэтлэх, орц, гарц гаргахХолбогдох этгээд
6.6.тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа эрхлэхМэргэжлийн боловсрол, сургалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын чиг үүргийг шилжүүлж авсан төрийн бус байгууллага
6.7.тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрх болон олон улсын жолоодох эрх олгохЦагдаагийн байгууллага
6.8.нислэг үйлдэхИргэний нисэхийн Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба
6.9.олон улсын нислэг үйлдэхИргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
6.10.аргагүйдсэнээс бусад тохиолдолд буулт үйлдэхАгаарын хөлөг нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллага
6.11.Монгол Улсын хилийн агаарын бүсэд нислэг үйлдэхАгаарын хөлөг нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллага
6.12.хориотой, хязгаарлалттай, аюултай, цэргийн зориулалтын бүсэд нислэг үйлдэхАгаарын хөлөг нислэгийн хөдөлгөөнийг удирдах эрх бүхий байгууллага
6.13.Монгол Улсын хил нэвтэрч нислэг үйлдэхИргэний нисэхийн Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний алба
6.14.хилийн агаарын бүсэд нислэг үйлдэх Цэргийн мэргэжлийн удирдлагын дээд байгууллага хил хамгаалах байгууллагын удирдах байгууллагатай хамтран
6.15.Монгол Улсын иргэний нисэхийн зориулалтаар ашиглаж буй агаарын зай болон агаарын замд буудлага, дэлбэлэлт хийх, пуужин харвах зэргээр нислэгт аюул учруулж болзошгүй үйл ажиллагаа явуулахИргэний нисэхийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага

7.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
7.1.бүх төрлийн шатахууны жижиглэнгийн худалдаа эрхлэхГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.2.гэрээлэгч жилийн төлөвлөгөө, төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулахГазрын тосны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
7.3.хуулийн этгээд нь хэрэгцээнээс илүүдэлтэй тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг худалдан авах эрх бүхий байгууллагад худалдахМэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
7.4.тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэхЦагдаагийн ерөнхий газар

8.хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
8.1.буцаан болон татан авсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дахин боловсруулахМал, амьтны эрүүл мэндийн болон ургамал хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.2.стратегийн хүнсийг экспортлох, импортлохХүнсний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
8.3.үржлийн малын гүн хөлдөөсөн үр, хөврөл үр экспортод гаргахХөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.4.мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин, бусад бичил биетний өсгөвөр экспортод гаргахХөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.5.өөр үүлдрийн малыг сайжруулагчаар ашиглахЭрх бүхий мэргэжлийн байгууллага
8.6.судалгаа, шинжилгээний зорилгоор мал үржүүлгийн бүтээгдэхүүнийг гадаадад гаргахХөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.7.ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.8.усны амьтны мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.9.экспортлох зэрлэг шувуунд олгох мал эмнэлэг, эрүүл ахуйн гэрчилгээМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.10.мал, амьтан экспортлоход олгох мал эмнэлэг, эрүүл ахуйн гэрчилгээМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.11.мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн тээвэрлэх мэдэгдэлМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.12.мах, махан бүтээгдэхүүнд олгох мал эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.13.амьтан, ургамал, бүтээгдэхүүний импортын мэдэгдэлМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.14.ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.15.амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулах зөвшөөрөлХилийн боомт, гүний гаалийн дэргэдэх мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч
8.16.мах, махан бүтээгдэхүүн, өндөг, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, үйл ажиллагааны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлтМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.17.нярай, бага насны болон цэцэрлэгийн хүүхэд, ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сурагчдад зориулсан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи, үйл ажиллагааны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлтМэргэжлийн хяналтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
8.18.тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэхТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга, чөлөөт бүсэд тухайн чөлөөт бүсийн захирагч

9.соёл, боловсролын чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
9.1.цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа эрхлэхТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга
9.2.ерөнхий боловсролын сургууль байгуулахТухайн аймаг, нийслэлийн Засаг дарга
9.3.ашгийн төлөө бус их сургууль, дээд сургууль, коллежийг татан буулгахБоловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.4.дээд боловсролын сургалтын байгууллагын салбар байгуулахБоловсролын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.5.хүүхэд харах үйлчилгээТухайн сум, дүүргийн Засаг дарга
9.6.түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйл, эх олдворыг сэргээн засварлах, сурталчлах зорилгоор улсын хилээр нэвтрүүлэхЗасгийн газар
9.7.түүх, соёлын дурсгалт зүйлд хамаарах болон ганц хувь бүтээл, гар бичмэлийн эх хувийг судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар ашиглахСоёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.8.гадаадын иргэн, судалгааны баг, байгууллагад палеонтологи, археологийн эрдэм шинжилгээний хайгуул, малтлага хийх болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр угсаатны судалгаа хийхСоёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.9.нийтийн өмчийн соёлын биет өвийг 1:1 масштабаар хувилан олшруулахСоёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.10.соёлын биет өвийг сэргээн засварлахСоёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
9.11.музейн үйл ажиллагаа эрхлэхСоёлын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн

10.хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн үйл ажиллагааны чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
9.1.гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэхХөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
9.2.олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ эрхлэхНийгмийн халамжийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
9.3.хөдөлмөрийн биржийн үйл ажиллагаа эрхлэхХөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага
9.4.хөдөлмөрийн биржийн арилжаанд оролцогч брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэхСанхүүгийн зохицуулах хороо

11.Эрүүл мэндийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
11.1.эмчлэх үйл ажиллагаа эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.2.эм барих үйл ажиллагаа эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.3.сувилах үйл ажиллагаа эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.4.эх барих үйл ажиллагаа эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.5.сэргээн засах үйл ажиллагаа эрхлэхЭрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн
11.6.хүний эмийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хэрэглээнд гаргахЭмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага
11.7.эм, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний зар сурталчилгааЭмийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

12.Харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн чиглэлээр доор дурдсан үйл ажиллагааг энгийн зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх бөгөөд дараах этгээд олгоно:

Энгийн зөвшөөрөлЭнгийн зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд
12.1.радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглахХарилцаа холбооны зохицуулах хороо

УИХ-ын гишүүн Х.Ганхуяг:

Ерөнхий сайдын дэргэд зөвлөл байгуулагдаж, зөвшөөрлөөс шаардлагагүйг нь жил болгон хасаад явна.  Стандарттаа нийцүүлээд бизнесээ хийх шаардлагыг тавина.

УИХ-ын гишүүн Б.Пүрэвдорж:

Энэ хуульд зааснаас бусад үйл ажиллагааг иргэн, ААН чөлөөтэй эрхэлж болно.

УИХ-ын гишүүн Х.Булгантуяа:

Энгийн зөвшөөрлийг 21 хоногийн дотор олгох ёстой, олгохгүй бол өгсөнд тооцно. Тусгай зөвшөөрлийг 30 хоногийн дотор олгоно.

Зөвшөөрлийн процессийг зөвшөөрөл хүссэн иргэн, ААН цахимаар хянах боломжтой. Хэн гэдэг албан тушаалтан дээр явж, ямар нэмэлт материал шаардаж байгааг харах боломжтой.

Тусгай зөвшөөрлийг анх олгохдоо дор хаяж 5 жил, энгийн зөвшөөрлийг 3 жилээр, дахин олгохдоо эхнийхтэйгээ адил хугацаагаар олгохоор тусгагдсан.

Өнөөдөр мөн Хөрөнгийн үнэлгээний хууль шинэчлэн батлагдлаа. Улсын хэмжээнд 180 хөрөнгийн үнэлгээчид байгаа. Татварын байгууллага байшинг үнэлэхдээ орд харш шиг үнэлээд, банкинд үнэлэхэд нохойн оромж шиг үнэлээд байна гэдэг. Хөрөнгийн үнэлгээний нэгдсэн журам, стандарттай болж байна. Монголбанкнаас банкны барьцааны хөрөнгийн үнэлгээний журмыг баталж байна. ТӨХК-иудын хөрөнгийн үнэлгээг ААН-үүд хийдэг болж байна. Хөрөнгийн үнэлгээчин нөлөөлөлд авдаг байсныг мэргэжлийн ёс зүйг олон улсын стандартад нийцүүлэх гэж байна.

УИХ-ын гишүүн Б.Энхбаяр:

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг онцолмоор байна.

Байшинтай, хашаатай, газартай, зээл авч бизнес хийдэг хүн бүхэнд энэ хууль хамаатай.

Банк санхүүгийн байгууллага таны хөрөнгийг илт багаар үнэлэх, нөгөө талаар төрийн байгууллагууд өндөр өртгөөр бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах, төрийн өмч хөрөнгийг хэт багаар үнэлж зарах хулгайтай тэмцэх боломжтой болж байна. Жишээ нь, Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга Ланд-200 машинаа нэг сая төгрөгөөр зарж байна.

Энэ хөрөнгийн үнэлгээний асуудлыг бодитой тогтоох, далд эдийн засгийг ил болгох ач холбогдолтой хууль батлагдлаа.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.