Хөгжлийн банкинд 159 тэрбум 579 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдээд байна

 Хөгжлийн банкинд 159 тэрбум 579 сая төгрөгийн эргэн төлөлт хийгдээд байна

2022оны 4 дүгээр сарын 4-ний байдлаар нийт 150,579,853,723 /нэг зуун тавин тэрбум таван зуун далан есөн сая найман зуун тавин гурван мянга долоон зуун хорин гурав/ төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт хийгдээд байна.

Зээлийн ангиллаар авч үзвэл хэвийн зээлдэгчийн ангилал дахь зээлийн эргэн төлөлт 33,228,039,739 төгрөг , анхаарал хандуулах ангиллын зээлийн эргэн төлөлт 55,756,572,511 төгрөг, чанаргүй зээлийн ангиллын зээлийн эргэн төлөлт 34,000,948,331 төгрөг тус тус хөлөглөөд байна. Мөн 27,594,293,143 төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлт бүрэн төлөгдөж, гүйлгээний данс хаагдсан талаар Хөгжлийн банкнаас мэдээллээ.

Холбоотой мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published.